Stanovy Kreténské organizace


Oficiální definice a zkratky

PKJNJ
pokud K1 nestanoví jinak
KO
Kreténská organizace
Kreténský čin
KS
Kreténský Sjezd
KVR
Kreténská výkonná rada
KG
Kreténské grémium
KK
Kreténská kronika
KKK
Kronikář Kreténské kroniky
OV
outloň váhavý
Kretén
příslušník KO, označený číslem
Aktér
ulevující si příslušník KO ( viz Úlevné projevy...)
Subjekt
příslušník KO, přítomný Aktérovu výkonu

Zkratky definované pro potřebu Stanov

NJ
Neplnohodnotný Jedinec – bytost, která není příslušníkem KO
trestná četa
ŽD
životní druh/družka Kreténa

Úvodní ustanovení

Kreténství je nejvyšší forma společenského uznání v elitních lidských a opolidských společenstvích. Společnost Kreténů se nazývá Kreténská organizace.


Identifikace

Kreténi se identifikují přirozeným číslem (nejvýše 99 viz odstavec Omezení KO), přičemž je možno použít následující tvary:

Upozornění: číslo Kreténa nikdy nesmí začínat nulou. Není tedy dovoleno např. K01.
Číslo 0 má však zvláštní účel. Toto číslo K1 přiděluje zvláště důležitým jedincům, nebo jedincům, ze kterých mají členové KO hrůzu. Nositel čísla 0 se však ani na sekundu nestává členem KO a K1 mu může číslo kdykoli odebrat.
Obdržení či odebrání čísla (0, 2-99) jde zcela mimo volní procesy dotyčného jedince.


Kretén č. 1

Nejvyšší a zcela absolutistické postavení v KO zaujímá Kretén 1, který má své číslo doživotně i poživotně a neexistuje žádná možnost jak ho o toto postavení připravit.
K1 nemá žádné povinnosti s výjimkou případu, kdy je některým Kreténem podrobován kritice. V tomto případě je K1 povinen kritizujícímu uložit trest podle stanov KO a svého uvážení.


Kreténský sjezd

Nejvyšším orgánem KO je KS. KS se koná zpravidla v letních měsících u některého z příslušníků KO a v Kreténských kruzích se mu také slangově říká Žranice. KS se vyznačuje tím, že o ničem nemusí rozhodovat. KS může volit KVR. Financování KS má na starosti KG.


Kreténská Výkonná Rada

Nejvyšším výkonným orgánem KO je KVR, která je maximálně tříčlenná. V KVR musí být vždy K1. Skládá se tedy z K1 a dvou dalších Kreténů (zpravidla K2 a K3). Ustanovení této rady jsou závazná pro všechny příslušníky KO. KVR je usnášeníschopná jen tehdy, je-li přítomen K1, jehož přítomnost je ale postačující podmínkou pro usnášeníschopnost. Pro KVR se dále ve stanovách užívá zkratky K1.


Kreténské Grémium

Dalším orgánem KO je KG. Grémium se skládá ze čtyř příslušníků KO a má na starosti financování KO. Při financování KO je nutno dodržovat jednoznačný požadavek vnitřního financování KO. Dary od sponzorů je nutné evidovat tak, aby kontrolní orgán jako dárce identifikoval mrtvoly ve vysokém stupni rozkladu, mimozemšťany či nadpřirozené bytosti. Členové KG jsou jmenováni K1 na přiměřenou dobu.


Zastupitelnost

Nejvyšší orgán, zastupující K1 a rozhodující i v jeho nepřítomnosti je K1.


Právo veta

Na jakékoli rozhodnutí může kterýkoli z Kreténů uplatnit právo veta. Na toto vetovaní není brán zřetel. Pokud však uplatní právo veta K1, nabývá toto vetování absolutní platnosti.


Kretén č. 2

Speciální postavení má K2, který smí schvalovat rozhodnutí K1. Ostatní Kreténi smí sice do rozhodování K1 kecat, ale je jim to houby platné.


Omezení KO

Maximální možný počet Kreténů v celém známém i neznámém vesmíru je omezen na 99 jednou provždy.
Kretén smí být pouze pohlaví mužského.
Členové KO uznávají pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. Ostatních 61 údajných pohlaví pro členy KO neexistuje. Tímto KO hrdě přiznává diskriminaci žen a považuje se tímto za náboženskou sektu, protože diskriminace žen je v náboženství povolena, čímž se řídí i dvě nejčetnější náboženství, tj. křesťanství a islám.


Očíslování

Příslušníkem KO se stává jedinec tehdy, dokáže-li soustavnou a systematickou činností a chováním, že si této pocty zaslouží. Tato činnost musí trvat asi tak dost dlouho. Dále se Kreténem může jedinec stát i v důsledku vykonání významného KČ. Míru důležitosti tohoto KČ určuje K1.

Stav změny, kdy je jedinec přijímán do KO a je mu tedy přiděleno číslo, se nazývá Očíslování. Je to bezesporu nejdůležitější okamžik v životě dotyčného jedince.

Kreténem se jedinec stává Očíslováním a naprosto to nezávisí na jeho vůli.

Očíslování provádí pouze K1. Při svém rozhodování může blahosklonně přihlédnout i k návrhu některého z Kreténů. Ostatní příslušníci KO musí rádi přijmout rozhodnutí o Očíslování. Můžou sice protestovat, můžou s tím i nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co můžou. To že Očíslování je platné a příslušný jedinec se stává současně plnoprávným a současně nesvéprávným členem KO, sdělí K1 oficiálním prohlášením o Očíslování, případně Dekretem o Očíslování. Nejvhodnější příležitost k tomuto je KS. Pokud však ke konání KS zbývá ještě doba delší než krátká, může K1 Očíslování sdělit příslušníkům KO i jiným způsobem. Forma ohlášení je celkem volná, měla by však splňovat přibližně tento tvar:

„Vážení (nebo i jiní, záleží na rozpoložení K1) Kreténi, oznamuji vám že máme v našich řadách nového Kreténa s číslem xx (za číslo xx dosadí K1 libovolné volné číslo, doporučuje se nejnižší volné, aby nevznikal bordel), pana (nebo i jiné označení) Járu da Cimrmana.“ (Samozřejmě, že jméno je smyšlené, toto je pouze příklad.)

Za Očíslování se tedy nedá považovat žádná slovní narážka na označení kretén, nebo narážka na volné číslo, vystoupivší z ústního nebo i jiného otvoru K1 či ostatních Kreténů, vztahující se k NJ. Očíslováním vzniká Kronikáři povinnost aktualizovat Seznam a rozeslat ho všem Kreténům.


Přečíslování

Přečíslování není v KO povoleno.


Zrušení členství

Kreténovi může být zrušeno členství pouze tzv. Dečíslováním ( viz odstavec Tresty ), nebo na základě skutečnosti, že s KO neudržuje pravidelné kontakty. Pokud Kretén během jednoho celého roku neprojeví zájem o dění v KO a nenatlačí do hlavy na KS dohromady minimálně 4 kg potravy, je mu zrušeno členství a jeho číslo je tzv. Dáno k dispozici (dále viz odstavec Dečíslování).


Všeobecná ustanovení


Práva příslušníka KO


Povinnosti příslušníka KO


Zdravení


Úlevné projevy Kreténského organismu

Úvodní ustanovení a nastolení pojmů

Aktér
je příslušník KO, který si ulevuje buď pomocí Prdu, nebo Klády (Krku).
Subjekt
je příslušník KO, který je přítomen aktérovu výkonu.
Krk
Krk je prd hrdelní, který pohrdl cestou prdelní.

Kreténi tímto vzdávají hold staré lidové moudrosti Kdo krká a prdí, zdraví si tvrdí!


Tabu a zákazy


Správce Seznamu Kreténů

Správce Seznamu Kreténů zodpovídá za aktuální stav Seznamu Kreténů. Seznam Kreténů je neveřejný.


Seznam Kreténů

Za aktuální stav Seznamu Kreténů zodpovídá Správce Seznamu Kreténů. Správce seznamu Kreténů je neveřejný.


Kronikář

Kronikář zodpovídá za aktuální stav Kreténské kroniky.

Pokud kronikář neexistuje, za stav kroniky nezodpovídá.


Kreténská kronika

Dějiny Kreténské organizace jsou zaznamenávány zlatým písmem v dějinách lidstva a v Kreténské kronice. KK musí být průběžně aktualizována a doplňována. Musí obsahovat informace z KS a i z běžné činnosti KO. Obsahuje i popis všech KČ, které byly kdy příslušníky KO vykonány. K vedení KK je ustanoven Kronikář. Kronikáři přísluší za vedení KK, v souladu s následujícím bodem, odměna. Pouze však tehdy, pokud je vedena v souladu se stanovami KO a nekritizuje K1. Odměnu a její nulovou velikost stanovuje K1 podle obsahu kroniky. Odměna se tímpádem nikdy neuděluje, viz odstavec Odměny. Kronika musí být k dispozici na celosvětové síti Internet. Za tuto skutečnost zodpovídá Kronikář.


Odměny a tresty


Odměny

V KO se odměny neudělují.


Tresty

Tresty uděluje K1 buď samostatně, nebo na návrh některého uvědomělého Kreténa, tzv. Bonzáka. Tresty se skládají z několika stupňů:

obousměrný dialog po vertikální ose
je trest, spočívající v naprostém opaku jednosměrného monologu po horizontální ose. Vzniká na základě anonymizovaného monitoringu nálad v KO, na základě udání Bonzáka.
Sebekritika
je trest, spočívající ve vyslovení formule, stanovené K1. Formule, obvykle omluvného a sebekritického obsahu, je potrestaným vyslovena k příslušníkům KO, na kterých se dotyčný provinil.
Samomluva k davu
spočívá v tom, že potrestaný, jda mezi lidmi v davu, hlasitě vyslovuje sebekritické podněty a osvětluje davu svoji nelichotivou charakteristiku, spojenou s uložením trestu. Příkladem samomluvy je například věta: „Jsem já to ale Kretén, že jsem sežral jedničce oběd. Ó, já ubohý, mechem potažený a smrdutý ubožák. Nechť se můj ohavný čin černým písmem zapíše do dějin hanby lidstva!“
zdrcující sebekritický dialog s kolemjdoucími (ZSDSK)
je realizován tak, že potrestaný Kretén zastaví náhodně kolem jdoucí osobu, kterou vůbec nezná, a řekne jí například:
„Dobrý den. Představtesipani, jakej já sem odpornej, hnisem prolezlej a natřikrát podélně puklej Kretén. Nepohladil jsem dneska svého ŽD. Ale já si ukážu. Hned za chvilku se doma zmlátím pohrabáčem, vylomím si dva zuby a švihnu se paličkou do kladélka. A taky vychlastám vodu ze záchodový mísy. A i to bude příliš malý trest za příšerný zločin, který jsem provedl. No řeknětepani, nejsem já ohromný sráč?“
Když se s ním dotyčná osoba dá do řeči a utěší ho, nemusí již dialog opakovat, nicméně oznámené sebepotrestání musí být provedeno.
Písemné tresty
jsou ukládány za střední přestupky. Jedná se většinou o mnohokrát rukou opsat obsáhlý text ze stanov, PKJNJ. Je možno užít i počítače, ale nesmí být použito kopírování textu a vše je nutno poctivě napsat. Nesmí být též použita kontrola pravopisu. Překlepy se nesmí vymazávat, ale maximálně dávat do závorek.
Lidská mučení a Nelidská mučení
jsou stanovována na cca 30, 60 a 120 minut (plus mínus autobus) podle stupně provinění. K mučení je stanovena tří- až jedenáctičlenná TČ, účast v ní je poctou pro každého člena KO. TČ je zpravidla sestavena z příslušníků KO, kteří byli přítomni přestupku trestaného. Tato četa mučí odsouzeného po stanovenou dobu.
Dečíslování
je nejvyšší a zároveň výjimečná forma trestu, kdy je jedinec s hanbou, ano s hanbou, vyobcován z KO. Dečíslování uděluje K1 za činy, kdy příslušník KO hanobí KO, orgány KO nebo K1, kdy dává najevo, že se stydí za svoji příslušnost ke KO nebo se chová hrubě či násilnicky k sobě blízkým osobám či svému ŽD. Dečíslováním je dosavadní číslo Kreténa navždy již nepoužitelné.

Speciální ustanovení


Vztah k ŽD:


Vztah k Bohům:

Každý příslušník KO může mít jeden z následujících vztahů k různým existujícím i neexistujícím Bohům:

  1. nekriticky obdivný, ponižující se, čili devotní – typický vztah věřících, podléhajících církvi a postrádajících kritické myšlení
  2. netečný, flegmatický – ať si dělá co chce, hlavně ať neprudí
  3. racionálně kritický – bere Boha tak jak je, i s jeho nedokonalostmi – typický vztah racionálně uvažujících věřících, ty mají Bohové v oblibě, protože řiťolezci jim již lezou nejen řití, ale i krkem
  4. odmítavý, čili ateistický – nevíra
  5. iracionálně nenávistný – typický vztah ortodoxně věřících ke konkurenčním Bohům
  6. kátrojkovský – to se i Bozi třesou

Jedině ke Kreténovi, který stvořil vše, i Bohy, nesmí mít členové KO vztahy d) až f).


Statut KO

Jelikož Ústava ČR jakož i Vilém praví ( = Bill Rights neboli Listina základních lidských práv a svobod ) jsou v příkrém rozporu s těmito stanovami, je KO organizací náboženskou, neb u těchto tento zřejmý antagonistický vztah právu nevadí.