Stanovy Kreténské organizace


Oficiální definice a zkratky:

Zkratky definované pro potřebu Stanov:


Úvodní ustanovení

Kreténství je nejvyšší forma společenského uznání v elitních lidských a opolidských společenstvích. Společnost Kreténů se nazývá Kreténská organizace.

Identifikace

Kreténi se identifikují přirozeným číslem (nejvýše 99 viz odstavec Omezení KO), přičemž je možno použít následující tvary:

Upozornění: číslo Kreténa nikdy nesmí začínat nulou. Není tedy dovoleno např. K01.
Číslo 0 má však zvláštní účel 0. Toto číslo K1 přiděluje zvláště důležitým jedincům, nebo jedincům, ze kterých mají členové KO hrůzu. Nositel čísla 0 se však ani na sekundu nestává členem KO a K1 mu může číslo kdykoli odebrat.
Obdržení či odebrání čísla (0-99) jde zcela mimo volní procesy dotyčného jedince.

Kretén č. 1

Nejvyšší a zcela absolutistické postavení v KO zaujímá Kretén 1, který má své číslo doživotně i poživotně a neexistuje žádná možnost jak ho o toto postavení připravit.
K1 nemá žádné povinnosti s výjimkou případu, kdy je některým Kreténem podrobován kritice. V tomto případě je K1 povinen zabezpečit, aby jeho konečník byl čistý a bezbariériový. Následně je povinen kritizujícímu uložit trest podle stanov KO a svého uvážení.

Kreténský sjezd

Nejvyšším orgánem KO je KS. KS se koná zpravidla v letních měsících u některého z příslušníků KO a v Kreténských kruzích se mu také slangově říká Žranice. KS se vyznačuje tím, že o ničem nemusí rozhodovat. KS může volit KVR. Financování KS má na starosti KG.

Kreténská Výkonná Rada

Nejvyšším výkonným orgánem KO je KVR, která je maximálně tříčlenná. V KVR musí být vždy K1. Skládá se tedy z K1 a dvou dalších Kreténů (zpravidla K2 a K3). Ustanovení této rady jsou závazná pro všechny příslušníky KO. KVR je usnášeníschopná jen tehdy, je-li přítomen K1, jehož přítomnost je ale postačující podmínkou pro usnášeníschopnost. Pro KVR se dále ve stanovách užívá zkratky K1.

Kreténské Grémium

Dalším orgánem KO je KG. Grémium se skládá ze čtyř příslušníků KO a má na starosti financování KO. Při financování KO je nutno dodržovat jednoznačný požadavek vnitřního financování KO. Dary od sponzorů je nutné evidovat tak, aby kontrolní orgán jako dárce identifikoval mrtvoly ve vysokém stupni rozkladu, mimozemšťany či nadpřirozené bytosti. Členové KG jsou jmenováni K1 na přiměřenou dobu.

Zastupitelnost

Nejvyšší orgán, zastupující K1 a rozhodující i v jeho nepřítomnosti je K1.

Právo veta

Na jakékoli rozhodnutí může kterýkoli z Kreténů uplatnit právo veta. Na toto vetovaní není brán zřetel. Pokud však uplatní právo veta K1, nabývá toto vetování absolutní platnosti.

Kretén č. 2

Speciální postavení má K2, který smí schvalovat rozhodnutí K1. Ostatní Kreténi smí sice do rozhodování K1 kecat, ale je jim to houby platné.

Omezení KO

Maximální možný počet Kreténů v celém známém i neznámém vesmíru je omezen na 99 jednou provždy.
Kretén smí být pouze pohlaví mužského,PKJNJ.
Členové KO uznávají pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. Ostatních 61 údajných pohlaví pro členy KO neexistuje.

Očíslování

Příslušníkem KO se stává jedinec tehdy, dokáže-li soustavnou a systematickou činností a chováním, že si této pocty zaslouží. Tato činnost musí trvat asi tak dost dlouho. Dále se Kreténem může jedinec stát i v důsledku vykonání významného KČ. Míru důležitosti tohoto KČ určuje K1.
Stav změny, kdy je jedinec přijímán do KO a je mu tedy přiděleno číslo, se nazývá Očíslování. Je to bezesporu nejdůležitější okamžik v životě dotyčného jedince.
Kreténem se jedinec stává Očíslováním a naprosto to nezávisí na jeho vůli.
Očíslování provádí pouze K1. Při svém rozhodování může blahosklonně přihlédnout i k návrhu některého z Kreténů. Ostatní příslušníci KO musí rádi přijmout rozhodnutí o Očíslování. Můžou sice protestovat, můžou s tím i nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co můžou. To že Očíslování je platné a příslušný jedinec se stává současně plnoprávným a současně nesvéprávným členem KO, sdělí K1 oficiálním prohlášením o Očíslování. Nejvhodnější příležitost k tomuto je KS. Pokud však ke konání KS zbývá ještě doba delší než krátká, může K1 Očíslování sdělit příslušníkům KO i jiným způsobem. Forma ohlášení je celkem volná, měla by však splňovat přibližně tento tvar:
„Vážení (nebo i jiní, záleží na rozpoložení K1) Kreténi, oznamuji vám že máme v našich řadách nového Kreténa s číslem xx (za číslo xx dosadí K1 libovolné volné číslo, doporučuje se nejnižší volné, aby nevznikal bordel), pana (nebo i jiné označení) Járu da Cimrmana.“ (Samozřejmě, že jméno je smyšlené, toto je pouze příklad.)
Za Očíslování se tedy nedá považovat žádná slovní narážka na označení kretén, nebo narážka na volné číslo, vystoupivší z ústního nebo i jiného otvoru K1 či ostatních Kreténů, vztahující se k NJ. Očíslováním vzniká Kronikáři povinnost aktualizovat Seznam a rozeslat ho všem Kreténům.

Přečíslování

Přečíslování není v KO povoleno.

Zrušení členství

Kreténovi může být zrušeno členství buď Dečíslováním (viz odstavec Tresty), nebo na základě skutečnosti, že s KO neudržuje pravidelné kontakty. Pokud Kretén během jednoho celého roku neprojeví zájem o dění v KO a nenatlačí do hlavy na KS dohromady minimálně 4 kg potravy, je mu zrušeno členství a jeho číslo je tzv. Dáno k dispozici (dále viz odstavec Dečíslování).


Všeobecná ustanovení

Všem Kreténům je zakázáno vydávat se pod jakoukoli záminkou za jiného příslušníka KO. Rovněž je Kreténům zakázáno navádět NJ, aby se vydával(a/i/y) za nějakého příslušníka KO. Dále je zakázáno uvádět úmyslně příslušníky KO v omyl. Za nedodržení tohoto ustanovení bude ukládán výjimečný trest (Dečíslování), PKJNJ.

Práva příslušníka KO

Příslušník KO má právo zúčastňovat se KS.
Má právo představovat se svým číslem a používat toto číslo při jakémkoliv styku.

Povinnosti příslušníka KO

Příslušník KO má povinnost zúčastňovat se KS. Musí se podílet na poměrné části nákladů, spojených s financováním KS.
Příslušník KO je povinen dodržovat ustanovení K1 a v případě financování ustanovení KG.
Příslušník KO je povinen se seznamovat se s aktuálními verzemi těchto závažných dokumentů:

  1. Stanovy Kreténské organizace
  2. Seznam Kreténů
  3. Kreténská kronika
  4. Stránky OV

Každý Kretén musí mít založenu svoji Internetovou poštovní schránku jejíž formát předepisuje KVR a tento předpis je závazný. Do této schránky dostává informace o aktualizacích výše zmíněných dokumentů. Pokud okolnosti neumožňují Kreténovi vybírat tuto poštovní schránku, je povinen pověřit jiného Kreténa, kterého si sám určí, aby tak činil za něj a zprávy mu předával tradičními prostředky.

Zdravení

Kreténi se mezi sebou zdraví pozdravem Nazdar Kreténe. Výjimku tvoří pozdrav Kájedničce, který zní: Buď pozdraven (ó) největší Kreténe, všemi opěvovaný a do nebeských výšin vynášený.
Pozdrav musí být pronesen pomalu, nahlas a srozumitelně a v žádném případě s plnými ústy. Rovněž se zakazuje zdravit Kájedničku při konání velké potřeby jak své, tak jeho. Dále lze použít k pozdravu, a to i ve vztahu ke K1, slov Nazdar sráči.
Při zvláště slavnostních příležitostech je možno použít následujícího pozdravného dialogu:

Další varianta téhož pozdravení zní:

Překlad:

Možná forma zápisu:

Úlevné projevy Kreténského organismu

Úvodní ustanovení a nastolení pojmů
Aktér je příslušník KO, který si ulevuje buď pomocí Prdu, nebo Klády.
Subjekt je příslušník KO, který je přítomen aktérovu výkonu.

Prd musí Aktér předem hlásit varováním "Barva!". Po pečlivém provedení je Aktér povinen ohlásit stav příslušné části jeho oděvu buď slovem
"Špatná!", pokud Aktér dosáhl stavu Bláto na hřišti, nebo
"Dobrá!" v případě bez hmotných následků prdu.
Případní Subjekti musí minimálně v počtu jednoho reagovat slovy "Eště se tady vyser, vole!". Pokud žádný ze Subjektů nereaguje, budou všichni potrestáni Kájedničkou.
Na tuto reakci je povinná odpověď Aktéra "Vyser si voko!"

Kládu neboli krknutí nemusí Aktér předem hlásit. Aktér si však musí i v tomto případě dát záležet na precizním a poctivém provedení.
Případní Subjekti musí minimálně v počtu jednoho reagovat slovy "Eště se tady vyblej, vole!". Pokud žádný ze Subjektů nereaguje, budou všichni potrestáni Kájedničkou.
Na tuto reakci je i zde povinná odpověď Aktéra "Vyser si voko!"

Subjekti mohou reagovat v souladu s tímto předpisem i tehdy, pokud si v jejich blízkosti ulevuje i nekretén. V tomto případě ale odpověď Vyser si voko! od dotyčného nekreténa nemusí přijít.

Tabu a zákazy

Veškeré značky automobilů jsou Kreténům zcela volné, s jedinou výjimkou. Název značky francouzských automobilů PEUGEOT musí Kreténi povinně vyslovovat tak, jak je v češtině napsán. Pokud nějaký Kretén vypustí z úst (případně jiného tělního otvoru) zvuk, který se podobá něčemu tak nechutnému, jako je "pežot", bude Kájedničkou co nejpřísněji a bez milosti potrestán.
Důvod tohoto ustanovení není znám nikomu, ani Kájedničce. Nicméně to neznamená, že se bude toto provinění promíjet, naopak bude se co nejpřísněji trestat.

Kretén se nesmí chovat ke svým blízkým hrubě ani je fyzicky napadat. Pokud se takto zachová, bude okamžitě s hanbou Dečíslován.

Správce Seznamu Kreténů

Správce Seznamu Kreténů zodpovídá za aktuální stav Seznamu Kreténů. Seznam Kreténu je neveřejný.

Seznam Kreténů

Za aktuální stav Seznamu Kreténů zodpovídá Správce Seznamu Kreténů.Správce seznamu Kreténů je neveřejný.

Kronikář

Kronikář zodpovídá za aktuální stav Kreténské kroniky.

Kreténská kronika

Dějiny Kreténské organizace jsou zaznamenávány zlatým písmem v dějinách lidstva a v Kreténské kronice. KK musí být průběžně aktualizována a doplňována. Musí obsahovat informace z KS a i z běžné činnosti KO. Obsahuje i popis všech KČ, které byly kdy příslušníky KO vykonány. K vedení KK je ustanoven Kronikář. Kronikáři přísluší za vedení KK, v souladu s následujícím bodem, odměna. Pouze však tehdy, pokud je vedena v souladu se stanovami KO a nekritizuje K1. Odměnu a její nulovou velikost stanovuje K1 podle obsahu kroniky. Odměna se tímpádem nikdy neuděluje, viz odstavec Odměny. Kronika musí být k dispozici na celosvětové síti Internet. Za tuto skutečnost zodpovídá Kronikář.


Odměny a tresty

Odměny

V KO se odměny neudělují.

Tresty

Tresty uděluje K1 buď samostatně, nebo na návrh některého Kreténa, tzv. Bonzáka

Tresty se skládají z několika stupňů:

Sebekritika je trest, spočívající ve vyslovení formule, stanovené K1. Formule, obvykle omluvného a sebekritického obsahu, je potrestaným vyslovena k příslušníkům KO, na kterých se dotyčný provinil.

Samomluva k davu spočívá v tom, že potrestaný, jda mezi lidmi v davu, hlasitě vyslovuje sebekritické podněty a osvětluje davu svoji nelichotivou charakteristiku, spojenou s uložením trestu. Příkladem samomluvy je například věta: „Jsem já to ale Kretén, že jsem sežral jedničce oběd. Ó, já ubohý, mechem potažený a smrdutý ubožák. Nechť se můj ohavný čin černým písmem zapíše do dějin hanby lidstva!“

ZSDSK je realizován tak, že potrestaný Kretén zastaví náhodně kolem jdoucí osobu, kterou vůbec nezná, a řekne jí například:
„Dobrý den. Představtesipani, jakej já sem odpornej, hnisem prolezlej a natřikrát podélně puklej Kretén. Neposlal jsem prachy na Outloňě. Ale já si ukážu. Hned za chvilku se doma zmlátím pohrabáčem, vylomím si dva zuby a švihnu se paličkou do kladélka. A taky vychlastám vodu ze záchodový mísy. A i to bude příliš malý trest za příšerný zločin, který jsem provedl. No řeknětepani, nejsem já ohromný sráč?“
Když se s ním dotyčná osoba dá do řeči a utěší ho, nemusí již dialog opakovat, nicméně oznámené sebepotrestání musí být provedeno.

Písemné tresty jsou ukládány za střední přestupky. Jedná se většinou o mnohokrát rukou opsat obsáhlý text ze stanov, PKJNJ. Je možno užít i počítače, ale nesmí být použito kopírování textu a vše je nutno poctivě napsat. Nesmí být též použita kontrola pravopisu. Překlepy se nesmí vymazávat, ale maximálně dávat do závorek.

Lidská mučení a Nelidská mučení jsou stanovována na cca 30, 60 a 120 minut (plus mínus autobus) podle stupně provinění. K mučení je stanovena tří- až jedenáctičlenná TČ, účast v ní je poctou pro každého člena KO. TČ je zpravidla sestavena z příslušníků KO, kteří byli přítomni přestupku trestaného. Tato četa mučí odsouzeného po stanovenou dobu.

Mučící postupy:

Společný postup pro Lidská mučení i Nelidská mučení:
Trestná četa a odsouzený se posadí za stůl v restauraci, která je vybrána ve výměru trestu. Okamžik započetí trestu je určen donesením obrovského množství pochutin a nápojů. Po celou dobu mučení TČ konzumuje plnými doušky.

Varianta pro Lidská mučení:
Vybírají se takové pochutiny, které má TČ nejraději. Odsouzený může jíst a pít také. Na závěr odsouzený hradí náklady vzniklé realizací trestu.

Varianta pro Nelidská mučení:
Vybírají se takové pochutiny, které má odsouzený nejraději. Odsouzený nesmí jíst ani pít. Trest je nutno přerušit za podmínky, že odsouzený ztratí vědomí, nebo znečistí tělními tekutinami svůj oděv nebo okolí. Pokud odsouzený ztratí vědomí, smí se v mučení pokračovat až po jeho vzkříšení. Po skončení doby trestu se zbytek potravin, které TČ nespotřebovala, zničí. Odsouzený pochopitelně hradí náklady vzniklé realizací trestu.

Doplněk k Nelidskému mučení:
Mučení je ještě možno zpřísnit tím, že příslušníci TČ minimálně sedmkrát za 15 minut jeden každý pronese „Žral bys, co, ty Kreténe! TŮDLE!!“. Toto zpřísnění je ale používáno pouze ve výjimečných případech.

Dečíslování je nejvyšší a zároveň výjimečná forma trestu, kdy je jedinec s hanbou, ano s hanbou, vyobcován z KO. Dečíslování uděluje K1 za činy, kdy příslušník KO hanobí KO, orgány KO nebo K1, kdy dává najevo, že se stydí za svoji příslušnost ke KO nebo se chová hrubě či násilnicky k sobě blízkým osobám či svému ŽD. Dečíslováním je dosavadní číslo Kreténa tzv. Dáno k dispozici a za pět let po Dečíslování smí být uvolněné číslo přiděleno novému členovi KO.


Speciální ustanovení

Vztah k ŽD:

Každý ženatý Kretén smí být pod pantoflem. Podpantoflovitost ale končí tehdy, dotýkala-li by se KO. Pokud ŽD Kreténa nutí, aby omezoval či tajil svoji příslušnost ke KO či dokonce překrucoval slovo “Kretén” (např. “Koumák” – fůůůj) a dotyčný nemá sílu poslat ŽD do patřičných mezí (dále jen prdel, případně pár cm vedle), může být dotyčný Kretén potrestán až Dečíslováním, neboť začíná naplňovat skutkovou podstatu výjimečného trestu.
Kretén se nesmí chovat ke svému ŽD hrubě ani ho fyzicky napadat nebo ho ponižovat. Pokud se takto zachová, bude okamžitě s hanbou Dečíslován.

Vztah k Bohům:

Každý příslušník KO může mít jeden z následujících vztahů k různým existujícím i neexistujícím Bohům:

  1. nekriticky obdivný, ponižující se, čili devotní – typický vztah věřících, poléhajících církvi a postrádajících kritické myšlení
  2. netečný, flegmatický – ať si dělá co chce, hlavně ať neprudí
  3. racionálně kritický – bere Boha tak jak je, i s jeho nedokonalostmi – typický vztah racionálně uvažujících věřících, ty mají Bohové v oblibě, protože řiťolezci jim již lezou krkem
  4. odmítavý, čili ateistický – nevíra
  5. iracionálně nenávistný – typický vztah ortodoxně věřících ke konkurenčním Bohům
  6. kátrojkovský – to se i Bozi třesou

Jedině ke Kreténovi, který stvořil vše, i Bohy, nesmí mít členové KO vztahy d) až f).


Statut KO

Jelikož Ústava ČR jakož i Vilém praví ( = Bill Rights neboli Listina základních lidských práv a svobod ) jsou v příkrém rozporu s těmito stanovami, je KO organizací náboženskou, neb u těchto tento zřejmý antagonistický vztah právu nevadí.


[EOF]Validní HTML 4.01